Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom e-shopu www.dobredrevaky.skpodnikateľského subjektu Vladimír Adame ELBIT , IČO: 45458464, s miestom podnikania: 03104 Liptovský Mikuláš, Priebežná 489/8, zapísaný Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor živnostenského podnikania pod č. 540-15729 (ďalej len “predávajúci“)

vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v prípade kupujúceho spotrebiteľa a v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov v prípade kupujúceho podnikateľa, ktorými sa spravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim založené kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu tzv. e-shopu na internetovej stránke predávajúceho www.dobredrevaky.sk (ďalej len „e-shop“).


Čl. I Základné ustanovenia

 1. Kupujúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) považuje fyzická osoba tzv. spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho e-shop nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 2. Pokiaľ je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim a plní kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho e-shop v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, právne vzťahy založené kúpnou zmluvou uzatvorenou prostredníctvom e-shop sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a týmito VOP, pokiaľ nie je uvedené inak; pokiaľ je v jednotlivých ustanoveniach týchto VOP výslovne uvedené „kupujúci spotrebiteľ“ alebo „spotrebiteľ“, dotknuté ustanovenia VOP sa nepoužijú pre úpravu právneho vzťahu s osobou presne špecifikovanou v tomto bode, t.j. s podnikateľom.

 3. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s týmito VOP pred objednaním tovaru, ako aj s dokumentom nazvaným ako „Organizačná smernica“ týkajúcim sa ochrany osobných údajov (ďalej len „OOÚ“) . Pre tento účel sa má za to, že odoslaním záväznej objednávky zo strany kupujúceho prostredníctvom e-shop predávajúcemu, kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP uplatnili na právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku medzi ním a predávajúcim resp. aby sa takto založený právny vzťah riadil a spravoval týmito VOP, ako aj všetky nároky z neho vyplývajúce a rovnako sa má za to, že týmto konaním (odoslaním záväznej objednávky zo strany kupujúceho) udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho podľa zásad a pravidiel presne špecifikovaných v Organizačnej smernici. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu a sú umiestnené na internetovej stránke predávajúceho e-shop. Zároveň súčasťou týchto VOP je Organizačná smernica, ktorá je rovnako umiestnená na internetovej stránke predávajúceho e-shop TU.

 4. Právne vzťahy, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shop, v týchto VOP neupravené, sa spravujú príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené v úvode týchto VOP a v tomto článku.


Čl. II Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávkou sa rozumie kupujúcim elektronicky vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ umiestnený na internetovej stránke e-shopu a spracovaný elektronickým systémom predávajúceho. Objednávka obsahuje informácie o kupujúcom a o objednanom tovare. Z dôvodu ochrany súkromia kupujúceho postupuje predávajúci pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi (zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov zo strany predávajúceho nájdete TU).

 2. Elektronická objednávka uskutočnená formou vyplneného elektronického objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 3. Odoslanie objednávky kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom e-shopu, konkrétne potvrdenie ikony „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ sa v zmysle týchto VOP okrem iného považuje za udelenie súhlasu kupujúceho s týmito VOP ako aj s tým, že právne vzťahy založené kúpnou zmluvou uzatvorenou prostredníctvom e-shopu, ako aj samotná zmluva sa budú spravovať týmito VOP.

 4. K akceptácii objednávky zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré obsahuje identifikačné a kontaktné údaje o kupujúcom a predávajúcom, zoznam objednaného tovaru s uvedením jeho množstva, jednotkovej a celkovej ceny za kupujúcim objednaný tovar, ďalej údaje o mieste dodania tovaru. V prípade, že údaje uvedené v potvrdení o prijatí objednávky sú nesprávne alebo chybné, je povinnosťou kupujúceho upozorniť predávajúceho bez zbytočného odkladu o nesprávnosti tam uvedených údajov; v opačnom prípade sa tieto považujú za správne. Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov, ktoré zadal do elektronického systému predávajúceho, ako aj za prípadnú škodu spôsobenú uvedením nepravdivých údajov.


Čl. III Kúpna cena a platobné podmienky, prepravné/poštovné náklady a balné

 1. Cena jednotlivých tovarov je nemenná a je presne špecifikovaná a umiestnená pri jednotlivom tovare na elektronickej stránke e-shopu (ďalej len „kúpna cena“). Po nahliadnutí do elektronického košíka každého kupujúceho je okrem jednotlivých tovarov a ich kúpnych cien, v závere košíka uvedená úhrnná tzv. celková cena objednaného tovaru pre prípad, že kupujúci objednáva prostredníctvom e-shopu viac ako jeden tovar. Presný spôsob a postup ako na internetovej stránke e-shopu nakupovať je uvedený TU.

 2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy, poštovné a balné (tzv. prepravné/ poštovné a balné náklady), ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru.

Poštovné a balné za dodanie tovaru na území Slovenskej republiky je vo výške 3,50- eur. ( balík na poštu ) a 4,50-eur ( kuriér na adresu )

Poštovné a balné za dodanie tovaru na území Českej republiky je vo výške 6,- eur.

Poštovné a balné za dodanie tovaru na ostatnom území Európskej únie je vo výške 13,- eur.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyššie uvedené ceny poštovného a balného určené pre jednotlivé vyššie označené územia výnimočne zmeniť v závislosti od objednaného množstva tovaru kupujúcim. Tieto náklady znáša kupujúci a sú v objednávke osobitne vyčíslené v závere elektronickej objednávky; kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí s výškou takto vyčíslených nákladov podľa tohto bodu.

 1. Základným platidlom je mena euro.

 2. V prípade objednávky, pri ktorej si kupujúci zvolil platbu bezhotovostným bankovým prevodom je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred; v opačnom prípade nie je predávajúci povinný tovar kupujúcemu odoslať resp. inak odovzdať. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho IBAN: SK1183300000002701401201 Pre prípad neuhradenia kúpnej ceny v lehote 14 dní odo dňa doručenia potvrdenia o prijatí objednávky nazvaného ako „Spracovanie objednávky“, sa automaticky kúpna zmluva zrušuje; ak nebude dohodnuté stranami inak.

 3. V prípade objednávky, pri ktorej si kupujúci zvolil platbu prostredníctvom služby dobierka, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu oproti odovzdaniu resp. prevzatiu tovaru na pracovisku resp. pobočke Slovenskej pošty alebo u tzv. poštového alebo iného doručovateľa; uvedený spôsob úhrady kúpnej ceny nie je možný v prípade dodania tovaru mimo územia Slovenskej republiky.


Čl. IV Odoslanie a dodanie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v objednanom množstve, kvalite a za kúpnu cenu označenú v objednávke s prihliadnutím na v objednávke výslovne uvedené všetky ostatné náklady (poštovné, prepravné, balné a iné).

 2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Lehota odoslania objednaného tovaru je 4 pracovné dni pri tovaroch, pri ktorých je uvedené „SKLADOM“ ; pri ostatných tovaroch je uvedená lehota 1 až 2 týždne. Začiatok plynutia lehoty je určený predávajúcim deň nasledujúci po dni pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, v prípade platby dobierkou začína lehota na odoslanie tovaru predávajúcim plynúť deň nasledujúci po doručení potvrdenia o spracovaní objednávky.

 3. Ak predávajúci nemôže alebo z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný kupujúcemu objednaný tovar dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a pre prípad vykonania úhrady zo strany kupujúceho mu do 14 dní vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za tovar; ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

 4. Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa, ktorá sa môže líšiť od fakturačnej adresy v závislosti od voľby kupujúceho.

 5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto alebo adresu dodania určenú v objednávke kupujúcim, a to v lehote a spôsobom uvedeným v tomto článku.

 6. Za prevzatie tovaru sa na účely týchto VOP rozumie okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému dopravcovi v prípadoch, v ktorých účastníkom v právnom postavení kupujúceho je osoba presne špecifikovaná v čl. I. bod 2 týchto VOP /tzv. kupujúci podnikateľ/. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, sa za prevzatie tovaru rozumie okamih jeho prevzatia spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

 7. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre splnenie jeho povinnosti a to konkrétne povinnosti predávajúceho tovar kupujúcemu riadne a včas odovzdať; v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť; tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

 8. Pre prípad porušenia povinnosti kupujúceho prevziať ním objednaný tovar v uvedenej úložnej dobe, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky 13 eur; tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody a účelne vynaložených nákladov zo strany predávajúceho najmä, nie však výlučne: poštovné, balné a iné súvisiace výdavky.

 9. Odoslaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojím podpisom na prepravnom/dodacom liste/inom potvrdení o doručení tovaru potvrdzuje okrem dodania a prevzatia tovaru, súčasne aj skutočnosť, že pri prijatí tovaru od poštového doručovateľa/dopravcu obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne podľa jeho objednávky.

 10. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný vyznačiť poznámku o poškodení zásielky v prepravnom/dodacom liste/inom potvrdení o doručení tovaru s výstižným opisom tohto poškodenia a je povinný zásielku odmietnuť prevziať, a to okamžite pri preberaní zásielky ak ide o vady zistiteľné pri takomto prevzatí tovaru; v opačnom prípade sa má za to, že obal zásielky bol nepoškodený a pri jeho prevzatí neexistovali také zistiteľné vady, pre ktoré by mohol kupujúci pri vynaložení náležitej starostlivosti predpokladať poškodenie, zničenie alebo inú deformáciu tovaru.

 11. Pri dodaní tovaru je kupujúci ďalej povinný najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín od prevzatia tovaru oznámiť predávajúcemu všetky viditeľné vady tovaru, ktoré nebolo možné rozpoznať pri preberaní zásielky podľa bodu 10. a 11. tohto článku, ďalej doručenie nesprávneho množstva tovaru a iné viditeľné poškodenia tovaru; všetky neskôr oznámené viditeľné vady, nesúlad dodaného a objednaného množstva a iné viditeľné poškodenia tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

 12. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

 13. Kupujúci sa v zmysle týchto VOP zaväzuje užívať tovar v súlade s účelom, na ktorý je určený. Návod na použitie, ošetrovanie a používanie obuvi si môže kupujúci stiahnuť TU.


Čl. V Odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote a spôsobom upraveným v právnych predpisoch uvedených v úvode týchto VOP, a to bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar.

 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to výlučne písomne priložením odstúpenia v listinnej forme k vrátenému tovaru doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho TU.

 3. Zmluvné strany sa v zmysle týchto VOP dohodli, že kupujúci spotrebiteľ sa zaväzuje zaslať odstúpenie od zmluvy spolu s tovarom, od kúpy ktorého odstupuje, výlučne formou doporučenej zásielky nie prostredníctvom služby dobierka /t.j. tak, aby prevzatie zásielky nebolo podmienené zaplatením akýchkoľvek peňažných prostriedkov pri jej prevzatí predávajúcim/. Zároveň odoslaním objednávky kupujúci osobitne berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný zásielku zaslanú mu prostredníctvom služby dobierka prevziať!

 4. Kúpna cena za vrátený tovar bude kupujúcemu spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru v pôvodnom nenosenom stave, t.j. nepoškodenom, nepoužitom, neopratom a nezašpinenom, neoparfumovanom a nenosenom stave s nepoškodeným a z tovaru neodstráneným pôvodným lepiacim štítkom umiestneným na vnútornej časti obuvi, a v pôvodnom originálnom obale, ktorý nesmie byť znehodnotený popísaním adresy alebo poškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom.

 5. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, t.j. nad rámec nevyhnutný na oboznámenie sa s tovarom.

 6. Predávajúci sa zaväzuje v prípade riadneho a včasného odstúpenia kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy za splnenia podmienok uvedených v tomto článku, do 14 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

 7. Kupujúci, ktorým je osoba špecifikovaná v čl. I. bod 2 týchto VOP môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade, spôsobom a za splnenia zákonných podmienok upraveným v Obchodnom zákonníku.

 8. Za poškodenie alebo stratu tovaru pri jeho spätnom odoslaní zo strany kupujúceho predávajúcemu, predávajúci nezodpovedá.

 9. Kupujúci spotrebiteľ môže v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, vymeniť tovar za totožný tovar inej veľkosti, farby alebo tovar iného modelu v tej istej hodnote pričom na postup výmeny platia primerane pravidlá uvedené v ustanoveniach tohto článku, najmä nie však výlučne bod 4. a 5. tohto článku VOP. Formulár na výmenu tovaru nájdete tu.


Čl. VI Storno objednávky

    1. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne elektronicky podaním na email predávajúceho: predaj@dobredrevaky.sk svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom elektronického objednávkového formulára „Objednávka“, najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci sa zaväzuje do 14 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade neskoršieho doručenia storna objednávky kupujúceho predávajúcemu ako 24 hodín od odoslania potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať stornovanie objednávky kupujúceho; v takom prípade sa má za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.


Čl. VII Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

        1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

        2. Predávaný tovar musí mať požadovanú kvalitu, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám a požiadavkám.

        3. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné odchýlky skutočného prevedenia tovaru oproti vyobrazeniu tovaru na fotografii umiestnenej na stránke jeho e-shopu, nakoľko fotografie tovarov sú ilustračné a vyobrazenie tovaru sa nemusí zhodovať so skutočným prevedením tovaru (farba, veľkosť loga oproti tovaru a pod.). Uvedená odchýlka preto nemôže byť dôvodom na vrátenie alebo výmenu tovaru zo strany kupujúceho.

        4. Predávajúci vydá kupujúcemu pri predaji doklad o kúpe tovaru so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (obsahujúci najmä obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho, telefónne číslo a email predávajúceho, dátum predaja, druh a názov tovaru a jeho cenu, množstvo, dĺžku záruky len pokiaľ sa táto doba odlišuje od zákonnom stanovenej dĺžky záručnej doby), ktorý slúži ako doklad o záruke, pokiaľ predávajúci nevystavuje osobitný záručný list alebo pokiaľ sa tieto údaje nenachádzajú na internetovej stránke predávajúceho.

        5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.

        6. V prípade kupujúceho podnikateľa sa na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky a prípadných nárokov zo zodpovednosti za vady vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

        7. Postup kupujúceho v prípade existencie viditeľnej vady v čase prevzatia veci je upravený v čl. IV. bod 10. a 11. týchto VOP s dôrazom na povinnosť kupujúceho zásielku odmietnuť prevziať a s povinnosťou zapísať charakter viditeľného poškodenie zásielky do prepravného/dodacieho listu alebo iného potvrdenia o doručení tovaru predloženého kupujúcemu doručovateľom/dopravcom pri preberaní zásielky; v prípade prevzatia viditeľne poškodenej zásielky platí domnienka nepoškodenia tovaru a zásielky viditeľným spôsobom.

        8. V prípade ak dodatočne vyjde najavo vada tovaru a nejde o nasledovné prípady:

a ) vada zistená a neoznámená predávajúcemu pri prevzatí tovaru resp. do 24 hodín od jeho prevzatia postupom podľa čl. IV. bod 12 týchto VOP

b) vada vznikla v dôsledku používania tovaru kupujúcim, jeho nesprávnym zaobchádzaním s tovarom alebo starostlivosťou o tovar,

c) vada spôsobená ne/zavineným ne/vedomým konaním kupujúceho,

d) vada spôsobená zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti, a ak bola uplatnená u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na opravu veci, výmenu veci alebo na primeranú zľavu z dojednanej kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady podľa voľby spotrebiteľa; v prípade kupujúceho podnikateľa má právo voľby predávajúci. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

              1. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj iným novým produktom bez vád. Vadný tovar musí byť vrátený okrem iného ako kompletný.

              2. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, kvôli ktorej sa dohodla nižšia cena.

              3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar výlučne počas plynutia záručnej doby, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň je kupujúci v rovnaký deň, ako zaslal predávajúcemu reklamáciu povinný zaslať mu aj reklamovaný tovar na adresu uvedenú v týchto VOP.

              4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho spotrebiteľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie a reklamovaného tovaru. Lehota na podanie vyrozumenia o výsledku vybavenia reklamácia plynie odo dňa tej skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu /doručenie písomnej reklamácie a/alebo doručenie reklamovaného tovaru/, nastala neskôr.

              5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené obvyklým užívaním alebo spotrebovaním tovaru. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

              6. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

              7. Ďalšie podmienky, lehoty, miesto a spôsob uplatnenia reklamácie sú upravené v osobitnom Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je uverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.dobredrevaky.sk. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si je vedomý záväzného postupu stanoveného predávajúcim pre prípad podania reklamácie a uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru, ktorý je obsiahnutý v Reklamačnom poriadku predávajúceho.


Čl. VIII Záverečné ustanovenia

        1. Odoslaním objednávky kupujúceho, kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v žiadnom z prípadov vrátenia tovaru, odstúpenia od zmluvy príp. v prípade reklamácie, nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. V prípade ak sú dané zákonné alebo zmluvné dôvody v zmysle týchto VOP na vrátenie tovaru, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka príp. doporučene alebo zásielkovou resp. doručovateľskou spoločnosťou.

        2. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy, vrátenia tovaru zo zákonných alebo zmluvných dôvodov alebo pre prípad podania reklamácie sú nasledovné:

adresa: Vladimír Adame Elbit, ul. Prvá 220/151, 031 04 Liptovský Mikuláš

telefónne číslo: +421 902 532 966

email: predaj@dobredrevaky.sk

        1. Kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie a vyhlasuje, že sa oboznámil a pozná znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, záväzným odoslaním objednávky slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne vyjadruje svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov /meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu príp. adresa iného bydliska/adresa uvedená pre doručovanie/fakturačná adresa, telefónne číslo, email a iné ním uvedené údaje/ a ich spracúvaním a uchovávaním v internom elektronickom systéme predávajúceho za účelom splnenia účelu kúpnej zmluvy a s tým súvisiacich povinností predávajúceho. Zároveň si je kupujúci vedomý svojho práva, udelený súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

        2. Predávajúci v súvislosti s predchádzajúcim bodom vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva, využíva a uchováva v nevyhnutnej miere výlučne spôsobom, ktorý neodporuje zákonu označenému v predchádzajúcom bode a dobrým mravom a tiež spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli tieto údaje zhromaždené a vyžiadané, najmä na plnenie svojich povinností podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP. 

        3. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.dobredrevaky.sk a v znení účinnom od 24.05.2018.

Liptovskom Mikuláši, dňa 24.05.2018