REKLAMAČNÝ PORIADOK

elektronického obchodu www.dobredrevaky.sk


podnikateľského subjektu Vladimír Adame, IČO: 45 458 464, DIČ:1073315034 s miestom podnikania: Priebežná 489/8 Liptovský Mikuláš, zapísaný Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor živnostenského podnikania pod č. 540-15729 (ďalej len “predávajúci“) vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v prípade kupujúceho spotrebiteľa a v súlade zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov v prípade kupujúceho podnikateľa, ktorými sa spravujú spôsob, podmienky a postup reklamácie tovaru nadobudnutého od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.dobredrevaky.sk (ďalej len „eshop“).Čl. I Základné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) podnikateľského subjektu uvedeného v úvode tohto Reklamačného poriadku a vzťahujú sa naň základné pojmy a ich vymedzenie uvedené v čl. I VOP zverejnených na stránke jeho eshopu www.dobredrevaky.sk. Primerane sa na vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim počas reklamačného konania aplikujú jednotlivé ustanovenia VOP.

2. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s týmto Reklamačným poriadkom pred objednaním tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s týmto Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí, aby sa spôsob, podmienky a postup reklamácie tovaru nadobudnutého od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu eshop spravoval týmto Reklamačným poriadkom, ktorý je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho www.dobredrevaky.sk.

3. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ v zmysle čl. I bod 2 VOP spôsob, podmienky a postup reklamácie tovaru sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a týmto Reklamačným poriadkom; pokiaľ nie je uvedené inak (pokiaľ je v jednotlivých ustanoveniach týchto VOP výslovne uvedené „kupujúci spotrebiteľ“ alebo „spotrebiteľ“, tieto ustanovenia VOP sa nepoužijú pre úpravu právneho vzťahu s kupujúcim podnikateľom).Čl. II Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru

1. Predávaný tovar musí mať požadovanú kvalitu, množstvo, mieru a váhu.

2. Predávajúci vydá kupujúcemu pri predaji doklad o kúpe tovaru so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (obsahujúci najmä obchodné meno a miesto podnikania predávajúceho, telefónne číslo a email predávajúceho, dátum predaja, druh a názov tovaru a jeho cenu, množstvo, dĺžku záruky, pokiaľ sa táto odlišuje od zákonnom stanovenej záručnej doby), ktorý slúži ako doklad o záruke, pokiaľ predávajúci nevystavuje osobitný záručný list.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, kvôli ktorej sa dohodla nižšia cena.

5. Predávajúci nezodpovedá tiež za vady tovaru spôsobené kupujúcim, najmä tým, že používa tovar v rozpore s návodom na použitie alebo bežným a obvyklým spôsobom použitia a za vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti.

6. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené obvyklým alebo nesprávnym užívaním tovaru alebo starostlivosti oň alebo neodborným užívaním resp. užívaním v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

7. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

8. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kujúceho jeho prevzatím (v súlade s čl. II VOP), pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom ním poverenej/splnomocnenej osoby.Čl. III Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Odoslaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojím podpisom na prepravnom/dodacom liste/inom potvrdení o doručení tovaru potvrdzuje, okrem dodania a prevzatia tovaru, súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne podľa jeho objednávky. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Prevzatie takto poškodenej zásielky je kupujúci povinný odmietnuť a zároveň je nevyhnutné poškodenie popísať v protokole alebo potvrdení dopravcu/iného doručovateľa o zistených zjavných vadách zásielky (ďalej len „protokol“) a túto skutočnosť okamžite oznámiť emailom na adresu predávajúceho: predaj@dobredrevaky.sk; v opačnom prípade, ak kupujúci takto poškodenú zásielku prevezme, považuje sa zásielka za nepoškodenú. Nesplnením povinnosti kupujúceho podľa tohto bodu, nesie kupujúci plnú zodpovednosť za mechanické a iné vady zásielky a iné zjavné poškodenia predávaného tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri vynaložení obvyklej a náležitej starostlivosti pre preberaní zásielky. Na základe riadne vyhotoveného protokolu bude kupujúcemu po ukončení škodovej udalosti s dopravcom resp. iným doručovateľom dodaný tovar vymenený za nový tovar.

2. Pri dodaní tovaru je kupujúci ďalej povinný najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín od prevzatia tovaru oznámiť predávajúcemu všetky viditeľné vady tovaru, ktoré nebolo možné rozpoznať pri preberaní zásielky resp. tovaru od dopravcu/iného doručovateľa (Slovenská pošta) a to napr. doručenie nesprávneho množstva tovaru alebo iné viditeľné poškodenia tovaru vo vnútri viditeľne nepoškodenej zásielky; všetky neskôr oznámené viditeľné vady, nesúlad dodaného a objednaného množstva a iné viditeľné poškodenia nebudú zo strany predávajúceho po uplynutí 24 hodín od dodania tovaru akceptované.

3. Reklamovať tovar a tak uplatniť nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovar, je kupujúci povinný bezodkladne po tom, čo sa vada prejavila. Ak je tovar používaný s vadou a používanie zabráni odstráneniu vady, príp. spôsobí zväčšenie rozsahu vady, reklamácia nebude uznaná.

4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.Čl. IV Miesto uplatnenia reklamácie

1. Kupujúci si reklamáciu uplatňuje priamo u predávajúceho na adrese: Vladimír Adame , Ulica prvá 220/151, Liptovský Mikuláš,03104

2. Kupujúci môže vadný tovar určený na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu miesta podnikania predávajúceho na náklady kupujúceho alebo doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky berie na vedomie, že doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu prostredníctvom pošty alebo inej zásielkovej služby môže výlučne formou doporučenej zásielky nie prostredníctvom služby dobierka /tak, aby prevzatie zásielky nebolo podmienené zaplatením peňažných prostriedkov/. Zároveň odoslaním objednávky kupujúci osobitne berie na vedomie, že predávajúci nepreberá zásielky zaslané mu prostredníctvom služby dobierka.Čl. V Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

1. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabalený a zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Zasielaný tovar musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva a všetkých prípadných dielov tovaru), kópiu nákupného dokladu /faktúra/, konkrétny a podrobný popis vady, spôsobu, akým sa vada prejavuje a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne meno a priezvisko kupujúceho, spiatočnú adresu, telefónne číslo a email na zaslanie potvrdenia o vybavení reklamácie prípadne tovaru) tak, aby nedostatočným opísaním vady nebola znemožnená identifikácia dôvodu reklamácie a pôvodu vady tovaru.

2. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu.

3. Kupujúci je povinný ďalej doložiť, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, doklad o vybavení predošlej reklamácie.

4. Predávajúci vystaví kupujúcemu písomné potvrdenie príp. doklad o uplatnení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia, a to aj v prípade ak sa reklamácii nevyhovie, prípadne vyhovie len čiastočne. Tento doklad obsahuje nasledovné údaje: dátum uplatnenia reklamácie, dátum kúpy, druh a cena reklamovaného tovaru, špecifikácia reklamovaných vád tovaru a kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie resp. predávajúcim určený spôsob vybavenia reklamácie.

5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho spotrebiteľa v primeranej dobe, a to najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prevzatia reklamovaného tovaru, ak sa predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne na inej lehote a najneskôr v tejto lehote vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie (napr. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie).

6. Ak je kupujúci spotrebiteľom a uplatní reklamáciu u predávajúceho podľa tohto Reklamačného poriadku, je predávajúci povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje:

 a) oprava tovaru alebo výmena tovaru pri odstrániteľných vadách tovaru,

 b) pri neodstrániteľných vadách, ktoré bránia riadnemu užívaniu veci má kupujúci právo požadovať výmenu veci alebo môže od zmluvy odstúpiť,

 c) pri veci predávanej za nižšiu cenu má kupujúci právo namiesto výmeny na primeranú zľavu z ceny, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie spotrebiteľa sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie sa spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú vadu. Tieto lehoty nie sú záväzné voči kupujúcemu, ktorý zakúpil tovar ako podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, ktorým je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou.

9. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ostatný postup upravuje § 18 zákona č. 250/2007 Z. z.

10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba na tento tovar znova od prevzatia nového tovaru.

11. V prípade odôvodnene zamietnutej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

12. Výluky z poskytnutia záruky: Porušením textilnej etikety prišitej k tovaru je znemožnená identifikácia tovaru a preto predávajúci výslovne upozorňuje kupujúce, že pri jej odstránení nebude reklamácia tovaru uznaná pre nemožno bez akýchkoľvek pochybností identifikovať tovar ako tovar predaný predávajúcim. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 a) chemickým poškodením tovaru (napr. nesprávny postup pri starostlivosti o tovar, napríklad ak tovar nie je v zmysle textilnej etikety prípustné žehliť, pranie na vyššej teplote ako je prípustné, pranie s avivážou pri tovare, pri ktorom sa tento perie výlučne bez aviváže ak poučenie je v zmysle zaužívaním znakových informácií obsiahnuté na textilnej etikete prišitej na rube resp. vnútornej strane tovaru),

 b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predávajúcim alebo výrobcom určené,

 c) neodborným alebo neobvyklým zaobchádzaním, v rozpore s účelom, na ktorý je určený alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 d) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, návode na použitie alebo všeobecnými zásadami,

 e) prevedením nekvalifikovaného zásahu do tovaru,

 f) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom alebo ním poverenou treťou osobou, ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy resp. opravy,

 g) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

 h) použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé.

 i) mechanické poškodenie tovaru ( preliačiny, obitie, rozbitie ) 

13. Právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie spotrebiteľa má predávajúci v tom prípade, že nedošlo k výslovnej voľbe spôsobu vykonania reklamácie zo strany spotrebiteľa. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je spotrebiteľ svojím prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť. Právo zo zodpovednosti za vady nemôže u predávajúceho uplatňovať ten, na koho bola vec zmluvne prevedená kupujúcim.

14. Právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie pri kupujúcom podnikateľovi má vždy výlučne len predávajúci.Čl. VI Odstrániteľné vady – všeobecné ustanovenia

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila; predávajúci je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

2. Ak tovar ešte nebol použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia vady žiadať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád. Ak nie je možný takýto postup, kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy; o prípadnej nemožnosti postupu pri reklamácii spôsobom výmeny alebo opravy je oprávnený rozhodnúť výlučne predávajúci.

3. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.Čl. VII Neodstrániteľné vady – všeobecné ustanovenia

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť; pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vybavenia reklamácie. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli; uvedené neplatí pre kupujúceho podnikateľa, keď účinky a dôsledky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Také isté práva ako v bode 1. tohto článku má kupujúci v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vady tovaru alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Nemožnosťou tovar riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady, alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania tovaru, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie. Za väčší počet vád tovaru predaného v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, s ktorými však môže kupujúci tovar riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru; o jej výške je oprávnený rozhodnúť predávajúci.

4. Kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru len za taký tovar, ktorý je značkou, typom, prevedením a podobne zhodný s pôvodne predaným tovarom; pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vybavenia reklamácie..Čl. VIII Poskytovanie zľavy

1. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

2. Pri vybavovaní reklamácie tovaru so zľavou sa prihliadne na charakter vady, na ktorý bol kupujúci pri kúpe upozornený, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžku užívania a možnosti ďalšieho užívania tovaru.

3. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.Čl. X Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa odoslania potvrdenia o vybavení reklamácie.

2. Reklamačné konanie je ukončené vybavením reklamácie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, zaznamenanou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. O vybavení je kupujúci informovaný emailom, písomne alebo sms správou. Opravený, vymenený nový tovar alebo pôvodný tovar, bude po vybavení reklamácie zaslaný na adresu kupujúceho.

3. V prípade, že kupujúci spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 28.5.2018.